BAYROL CHLORILONG POWER 5kg

 • Cena katalogowa: 403,92 zł
 • Rabat: -68,67 zł (17 %)
 • 335,25 zł
 • szt.

Bayrol CHLORILONG POWER 5

- wolno rozpuszczające sie tabletki chlorowe (250 g) o działaniu dezynfekcyjnym, używane są do długotrwałej dezynfekcji wody. Oprócz stosowania wysokiej jakości surowców wykorzystanych do tłoczenia tabletek chloru Chlorilong® POWER 5 stosowany jest innowacyjny proces: technologia APO™. Technologia ta zapewnia bardzo równomierne rozpuszczanie tabletki i zawsze uwalnia stałą ilość chloru do wody. Zapewnia to dodatkowe bezpieczeństwo podczas dezynfekcji basenu. Tabletki chloru Chlorilong® POWER 5 zapewniają krystalicznie czystą wodę i zapobiegają uszkodzeniom powierzchni basenu, ponieważ nie zawierają siarczanu miedzi. Opakowanie 5kg

Dezynfekcja chlorem - długotrwała dezynfekcja

BAYROL CHLORILONG POWER 5 

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU I DZIAŁANIE

 

Wolno rozpuszczające się tabletki chlorowe (250 g) o działaniu dezynfekcyjnym, używane są do długotrwałej dezynfekcji wody. Oprócz stosowania wysokiej jakości surowców wykorzystanych do tłoczenia tabletek chloru Chlorilong® POWER 5 stosowany jest innowacyjny proces: technologia APO™. Technologia ta zapewnia bardzo równomierne rozpuszczanie tabletki i zawsze uwalnia stałą ilość chloru do wody. Zapewnia to dodatkowe bezpieczeństwo podczas dezynfekcji basenu. Tabletki chloru Chlorilong® POWER 5 zapewniają krystalicznie czystą wodę i zapobiegają uszkodzeniom powierzchni basenu, ponieważ nie zawierają siarczanu miedzi.

Środek 5w1, funkcje: dezynfekcja, koagulacja, przeciwdziałanie glonom, zmiękczanie wody, stabilizacja chloru.

 

SPOSÓB STOSOWANIA / DAWKOWANIE

Warunkiem skutecznej dezynfekcji jest utrzymywanie odczynu wody w optymalnym zakresie pH = 7,0 – 7,4 za pomocą produktów BAYROL pH-Minus lub pH-Plus.

Pierwsze dozowanie - najpierw przeprowadź podstawowe chlorowanie za pomocą Chloriklar Supreme lub Chlorifix Supreme i umieść odpowiednią ilość tabletek Chlorilong® POWER bezpośredniow skimmerze.

Dozowanie uzupełniające - 1 tabletka na 30 m3 wody co 7 - 10 dni.

Kontrola – zawartość wolnego chloru mierzona za pomocą testera powinna wynosić 0,3 – 0,6 mg/l.

Dodatkowe wskazówki:
W celu przeprowadzenia szybkiej korekty zawartości chloru w wodzie należy użyć produktów do chlorowania wody, które szybko uwalniają chlor czyli Chlorifix Supreme oraz Chloriklar Supreme. Z basenu można korzystać bezpośrednio po zastosowaniu produktu. Nie przewiduje się niezbędnego
czasu wentylacji pomieszczeń.


Opakowanie: 5 kg

 

H302 – Działa szkodliwie po połknięciu
H318 – Powoduje poważne uszkodzenia oczu
H335 – Może powodować podrażnienia dróg oddechowych.
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH 031 – W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.
EUH 206 – Nie stosować razem z innymi produktami. Może uwalniać niebezpieczna gazy ( chlor )
P101 – W razie konieczności zasięgnij porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102 – Chronić przed dziećmi.
P270 - Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu
P280 - Stosować rękawice ochronne / ochronę oczu
P305+P351+P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka
minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P308+P311 – W przypadku narażenia lub styczności: skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub
lekarzem.
P405 – Przechowywać pod zamknięciem.
P501 – Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z instrukcją / ulotką informacyjną

Dowiedz się więcej

 

Potrzebujesz więcej informacji o produkcie lub pomocy w doborze odpowiednich preparatów do kondycjonowania wody w basenie?

Zapraszamy do kontaktu
tel. 881 550 777

e-mail: biuro@vimaro.pl

WSKAZÓWKI

 • Przed zastosowaniem Bayrol Chloriklar sprawdź wartość pH i zawartość wolnego chloru w wodzie
 • Dla skutecznej dezynfekcji należy utrzymywać wartość pH na poziomie 7.0 - 7.4
 • Zastosowanie preparatu bezpośrednio do wody może doprowadzić do odbarwienia i uszkodzenia folii basenowej.
 • Należy unikać kontaktu tabletek z materiałami nieodpornymi na działanie chloru.
 • W przypadku wody o twardości większej niż 100 dH zaleca się stosowanie stabilizatora twardości wody Calcinex w celu zapobiegania wytrącaniu się i odkładaniu osadów wapnia.
 • Zaleca się jednocześnie wspomagać dezynfekcję preparatami glonobójczymi
 • Do pomiarów pH i Cl potrzebny jest tester lub fotometr.

Czysta woda w basenie

Warunkiem nieskazitelnie czystej wody w Państwa basenie, jest odpowiednia higiena wody oraz czystość elementów wyposażenia. Aby właściwie dbać o akwen, trzeba korzystać z odpowiednio dobranej chemii basenowej i akcesoriów.

Chemia basenowa wysokiej jakości

Utrzymanie właściwych parametrów wody i ich systematyczna kontrola decyduje o skuteczności procesu dezynfekcji. Dzięki chemii najwyższej jakości utrzymanie właściwych parametrów jest znacznie łatwiejsze. W naszej ofercie znajdą Państwo produkty tylko renomowanych producentów, które gwarantują najlepsze efekty.